Toimintasuunnitelma 2020

Yhdistyksen hallitus on laatinut vuodeksi 2020 seuraavan toimintasuunnitelma, joka tuodaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi 6.10.2020.


SIBELIUS-LUKION TUKI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020


Sibelius-lukion tuki ry:n tehtävä on tukea sekä aatteellisesti että käytännön toimilla Sibelius-lukiota erityisesti sen valtakunnallisessa musiikin ja tanssitaiteen erityistehtävässä. Yhdistys on rekisteröity 10.2.2009.

Tuki ry:n keskeinen rooli on toimia koulun yhteistyökumppanina koulun tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyissä sekä kerätä varoja erilaisiin hankkeisiin.Tuki ry:n jäsenet ovat oppilaiden aktiivisia huoltajia, jotka haluavat olla mukana tukemassa koulun erityistehtävälukion toimintaa.

1. VUODEN 2020 TOIMINNAN PAINOPISTEET

Sibelius-lukion Tuki ry (SLT) tukee Sibelius-lukion toimintaa yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa sekä lukion henkilökunnan kanssa.

Yhdistyksen kantavana periaatteena ja tavoitteena on tukea laadukkaan ja virikkeellisen toimintaympäristön luomista tasapuolisesti lukion kaikille opiskelijoille. Koska lukiolla on musiikkiin ja tanssitaiteeseen liittyvä erityistehtävä, SLT on apuna musiikki- ja tanssitapahtumien tuotannollisissa tehtävissä.

SLT myöntää avustuksia lukion opiskelijoiden taiteellisten projektien toteuttamiseen sekä pienlaitehankintoihin ja kaluston huoltoon. Yhdistys jakaa opiskelijoille stipendejä sekä tukee oppilaskunnan ja tutor-opiskelijoiden toimintaa. Yhdistys jakaa myös avustuksia koulun oppilaskunnan toimittaman lehden painokulujen kattamiseksi.

SLT avustaa koulun eri esiintymisryhmien konserttien ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Varainkeruun pääpaino on koulun tapahtumien lipunmyynti. Vuonna 2020 yhdistys pyrkii edelleen kehittämään varainkeruuta mm. ideoimalla uusia tulonlähteitä. Lisäksi yhdistys auttaa Sibelius-lukion tapahtumien tiedotuksessa, varainkeruuseen liittyvien käytännön asioiden hoitamisessa, kuten laskuttamisessa ja tapahtumien kirjanpidossa.

Vuonna 2020 SLT aktivoi edelleen oppilaiden vanhempia osallistumaan kaikkeen talkootoimintaan sekä SLT:n hallitustyöskentelyyn. Lisäksi yhdistys pyrkii entisestään lisäämään yhteistyötä koulun ja opettajien kanssa.

TOIMINTAVUODEN 2020 TAVOITTEITA

● SLT tehostaa yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa ja linjaa tarkemmin Tuki ry:n yhteistyöroolin ja -tehtävät sekä viestii Tuki ry:n erilaisista toimintamahdollisuuksista.

●Yhdistyksen hallitus luo menettelyn, jolla se voi nykyistä helpommin seurata yhdistyksen budjetin toteutumista ja rahaliikennettä.

2. TUOTANNOLLISET TEHTÄVÄT

SLT on mukana lukion tapahtumissa järjestämällä niihin tuotannollista apua, kuten markkinointia, lippujen ja ohjelmien myyntiä, järjestyksenvalvontaa, kahvitarjoilua, siivousta, muonitusta ja tavaroiden kuljetusta. SLT koordinoi talkootyötä: tiedottaa tehtävistä ja tapahtumista sekä rekrytoi ja ohjeistaa vapaaehtoisia.

Vuonna 2020 SLT ei voi kuitenkaan toimia aivan normaaliin tapaan tukena koulun tilaisuuksissa ja tapahtumissa, koska tilaisuuksia ei koronaepidemian takia voida järjestää.

3. VIESTINTÄ

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköpostitse, sosiaalisen median ja Wilman kautta sekä erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa. Vanhempia kutsutaan vapaaehtoistehtäviin lukion vanhempainilloissa ja muissa huoltajille järjestetyissä tapaamisissa. Uusien opiskelijoiden vanhempia informoidaan yhdistyksen tavoitteista ja toimintamuodoista syksyllä järjestettävässä vuosikokouksessa.

SLT pyrkii varmistamaan, että lukion kaikkien kolmen linjan (musiikki-, tanssi- ja yleislinja) opiskelijoilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua paitsi korkeatasoiseen opetukseen myös monimuotoiseen luovaan harrastustoimintaan lukioaikanaan.

4. AVUSTUKSET JA STIPENDIT

SLT myöntää avustuksia tapauskohtaisesti laitehankintoihin, laitteiden huoltoon ja pianojen viritykseen sekä osittaiseen peruskunnostukseen.

SLT kustantaa taideaineiden opettajien ehdotusten pohjalta stipendejä ja Pro Musica- sekä Pro Momentum -tunnustusmitaleja.

Nuorten omaehtoista, monimuotoista harrastustoimintaa lukioaikana tuetaan myöntämällä tapauskohtaisesti raha-avustusta (esim. puvustus).

5. VARAINHANKINTA

Yhdistyksen merkittävin varainhankintatapa on myydä pääsylippuja koulun tapahtumiin sekä avustaa muilla tavoin tapahtumien järjestämisessä. Vuonna 2020 varainkeruuta ei voi toteuttaa tällä tavoin, sillä tapahtumia ei järjestetä.

Jäsenmaksusta päättää vuosikokous.

Julkisia avustuksia haetaan tarpeen mukaan opettajien esityksestä tai hallituksen ehdotuksesta musiikin ja tanssitaiteen opettajien kanssa yhdessä suunnitellen.

6. YHDISTYKSEN HALLINTO JA TALOUDENHOITO

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen vuosikokouksen, joka pidetään etäkokouksena 6.10.2020 klo 18:15 alkaen.

Hallitus nimeää tarvitsemansa vastuuhenkilöt ja kokoontuu noin kerran kuussa kevät- ja syyslukukausien aikana. Kokoukset ovat avoimia muillekin Sibelius-lukion opiskelijoiden huoltajille, ja lisäksi niihin voidaan kutsua lukion henkilökuntaa ja muita asiantuntijoita.

Vuosikokoukseen 6.10.2020 asti hallituksen kokoonpano on: Tiina Palin-Brummer (puheenjohtaja 16.9.2020 asti), Riikka Kannas (varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 16.9.2020 alkaen, Maarit Oikari (sihteeri), Emil Aarnio, Tia Ristimäki (rahastonhoitaja), Virpi Huhtanen, Manna Kokko, Ahti Rissanen ja Anna Lauttamus-Kauppila (varajäsen)

Hallitus seuraa huolellisesti yhdistyksen talouden kehitystä ja kirjanpitoa. Maksuliikennettä hoitaa Lassi Marttala.